Regulamin sprawności zuchowych

 

I. Sprawność zuchowa to określone programem umiejętności i pożądane zachowania przeżyte w zabawie.

1. Zespołowe zdobywanie sprawności to aktywne uczestnictwo w zabawach gromady. Indywidualne zdobywanie sprawności to samodzielne podejmowanie działań w określonej dziedzinie. Zdobywanie sprawności służy ujawnianiu i rozwijaniu uzdolnień zuchów, uczy rzetelności w zabawie, umożliwia poznanie otaczającego świata i ćwiczenie pożytecznych w życiu umiejętności.

2. Program sprawności zdobywanej zespołowo to zbiór pomysłów do zabaw z zuchami, który składa się z trzech części:
a) zestawu zadań objętych tematem sprawności zapisanych w formie zabaw i skierowanych do zucha,
b) zbioru podpowiedzi dla drużynowego, które pomogą mu:

 - dostrzec walory wychowawcze proponowanych zabaw,
 - modyfikować wymagania objęte tematem sprawności w zależności od pory roku, charakteru i możliwości gromady,
c) podstawowej bibliografii dotyczącej tematu sprawności.

3. Program sprawności zdobywanej indywidualnie to zbiór:
a) proponowanych działań do samodzielnej realizacji przez zucha,
b) podpowiedzi dla drużynowego, które zawierają propozycje:

 - możliwości włączenia samodzielnych działań zucha do zabaw gromady,
 - sposobów oceny (kontroli) przebiegu realizacji podjętych przez zucha działań,
 - dalszego wspierania rozwoju zainteresowań zucha.

4. Pakiet zabaw zawartych w programie sprawności powinien sprzyjać:
a) rozwojowi fizycznemu,
b) rozwojowi umysłowemu,
c) rozwojowi społecznemu,
d) rozwojowi duchowemu każdego zucha.

Wpływ ten może być rezultatem zarówno sposobu podejścia do zabawy i jej organizacji, jak również samej treści zabawy.

II. Tryb zdobywania sprawności zuchowych

1. Zespołowe zdobycie sprawności polega na aktywnym udziale zucha w zabawach gromady. W zdobywaniu sprawności należy uwzględnić:
– podjęcie w Kręgu Rady decyzji o tym, w co się będziemy bawić, czyli o wyborze sprawności,
– wspólną zabawę wynikającą z programu danej sprawności,
– wspólną zabawę z wykorzystaniem umiejętności i istotnych elementów zbiórek, które umożliwiają podsumowanie cyklu i podjęcie decyzji o przyznaniu sprawności,
– indywidualne przyznanie sprawności każdemu zuchowi. Decydują o tym wszystkie zuchy wraz z przybocznymi i drużynowym w Kręgu Rady,
– obrzędowe nadanie sprawności połączone z wręczeniem znaczka sprawności.

2. Indywidualne zdobycie sprawności polega na zrealizowaniu wybranych przez zucha działań oraz prezentacji w trakcie zbiórki wybranych wspólnie z drużynowym efektów tych działań. W indywidualnym zdobywaniu sprawności należy uwzględnić:
– wybrane przez zucha sprawności i wspólne ustalenie z drużynowym lub przybocznym zadań wynikających z jej programu,
– wykonanie ustalonych zadań. Realizacja tych zadań jest wspierana przez drużynowego lub przybocznego w zależności od potrzeb zucha,
– prezentację na zbiórce wybranych wspólnie z drużynowym zadań i podjęcie wspólnej decyzji w Kręgu Rady o przyznaniu sprawności.

3. Sprawności można zdobywać zespołowo lub indywidualnie pamiętając o dostosowaniu programu do przyjętego sposobu realizacji.

4. Dziecko wstępujące do gromady uczestniczy w zdobywaniu sprawności i może ją mieć przyznaną przed złożeniem Obietnicy.

III. Zasady ogólne

1. Podstawowy zestaw programów sprawności ogłasza Naczelnik ZHP.
Programy sprawności występują w dwóch grupach:
– realizowanych zespołowo,
– realizowanych indywidualnie.

2. Zdobycie sprawności potwierdzane jest w książeczce zucha oraz naszyciem znaczka sprawności na mundurze.

3. Drużynowi, kręgi, namiestnictwa mogą tworzyć programy nowych sprawności wraz ze znakiem graficznym. W celu upowszechniania programy tych sprawności po zatwierdzeniu w komendzie hufca należy przesłać do Głównej Kwatery ZHP.

                                                       

Główna Kwatera